İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR

İstifadə olunan ədəbiyyatlar

1. Ə. Ə. Alıyev N. G. Quliyev, H. M. İsgəndərov, N. F. Atakişiyev – Bruselloz antigeni ilə patogen brusellalar arasında ziddiyyətlilik mövcuddur. Azərbaycan aqrar elmi jurnalı, 2007, № 8 – 9, səh.75. Azərbaycan dilində.

2. Ə. Ə. Alıyev, N. G. Quliyev, F. R. Gülalıyeva Aqrar elmi jurnalı N 3 2011 – ci il “ Brusellozlu və immitetli orqanizmlərin təfriqisəh 122. Azərbaycan dilində.

3. Ə. Ə. Alıyev, F. R. Gülalıyeva Aqrar elmi jurnalı N 3 2011 – ci il “Brusellaların süni qida mühitlərində spesifik boy vermə müddətinin öyrənilməsi” səh. 125. Azərbaycan dilində.

4. Alıyev, N. G. Quliyev, F. R. Gülalıyeva – Milli Elmlər Akademiyası və Ali Attestasiya Komissiyasının orqanı olan “ELM” qəzeti 17 noyabr 2011 –ci il 29 – 30 (1007 – 1008) “ABNUREL” triada reaksiyasının Brusellozun diaqnostikasında tətbiqinə dair” səh.9. Azərbaycan dilində.

5. Alıyev Ə. Ə. Quliyev N. G. Həsənov E. H. Gülalıyeva F. R. tərəfindən aylıq beynəlxalq elmi – nəzəri Elmi iş jurnalı 02 (28) 2011 sayında “Kənd təsərrüfatı heyvanlarının brusellozunun diaqnostikasının təkmilləşdirilməsinə dair” səh. 35 – 40 Azərbaycan dilində.

6. Alıyev Ə. Ə. Quliyev E. H. Həsənov Milli Elmlər Akademiyası və Ali Attestasiya Komissiyasının orqanı olan “ELM” qəzeti 21 iyun 2004 il “Brusellozun diaqnostikasının təkmilləşdirilməsinə dair”. Səh. 14. Azərbaycan dilində.

7. Ə. Ə. Alıyev N. G. Quliyev E. H. Həsənov M. A. Qarayeva – Bruselloza qarşı orqanizmin spesifik cavab reaksiyası immun raaksiyadır. Azərbaycan beynəlxalq elmi nəzəri jurnal N 6 – 7 səh 24 – 30. Azərbaycan dilində.

8. Alıyev Ə. Ə. Quliyev N. G. Həsənov E. H. M. A. Qarayeva – Bruselloz zamanı spesifik anticismlərin mövcudluğu xəstəlikdən sağalma göstəricisidir. Azərbaycan beynəlxalq elmi nəzəri jurnal N 8 – 9 səh 34 – 38. Azərbaycan dilində.

9. Ə. Ə. ALIYEV – Bakteriolizisbruselloz zamanı spesifik anticismlərin diaqnostik titr göstəricilərinin mövcudluğu kimi. Səh. 118 – 122, Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, №1, 2012. Səh.224.Rüblük elmi – praktik jurnal. Azərbaycan dilində.

10. R. F. Axundov, H. A. Rəhimova, Ə. Ə. Alıyev, F. R. Gülalıyeva – Mikroorqanizmlərin yetişdirilməsi üçün yeni qidalı mühitin effektliliyinin öyrənilməsi, 154 – 155, Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, Səh.224. Rüblük elmi – praktik jurnal.№1, 2012. Azərbaycan dilində.

11. Azərbaycan Təbabətinin müasir nailiyyətləri, №4, 2012. Brusellozun diaqnostikasının təkmilləşdirilməsinə dair. Səh.224. Rüblük elmi – praktik jurnal. Azərbaycan dilində.